Masz problem z pilnowaniem terminów płatności kilku rat kredytowych? Zapomnij o tym jest bowiem proste rozwiązanie – Kredyt Konsolidacyjny.

Kredyt umożliwi Ci:

 • Zmianę kilku rat w różnych bankach na jedna niższą
 • Długi okres kredytowania
 • Konsolidacje nawet wielu produktów kredytowych w jeden

Kwota kredytu

 1. Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000 PLN.
 2. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć:
  1. 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
  2. 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy w innym banku.

Okres kredytowania

Okres kredytowania wynosi od 12 do 300 miesięcy, przy czym istnieje możliwość udzielenia kredytu na dłuższy okres jednak nie więcej niż do 360 miesięcy na wniosek Wnioskodawcy.

Oprocentowanie kredytu

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i ustalana jest na okresy 3-miesięczne.

Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym. Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca), ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • kredyt został wypłacony w całości
 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co dwa tygodnie. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

*Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskiwania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Prowizja 1% - 9% nie mniej niż 50 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu nie mniej niż 100 zł.

Przykład reprezentatywny dla oprocentowania zmiennego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,15 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 320 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 7,75 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85 %) i marży Banku w wysokości 1,9 %  równa rata miesięczna: 2 627,04  PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 313 219,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 310 440,87 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,8 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 560,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 633 219,87 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 15 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla oprocentowania stałego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,15% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 320 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,76 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,75 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,9%, równa rata miesięczna 2 627,04 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 313 186,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 310 407,40 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,8 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 560 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 633 186,40 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 15 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki udzielenia kredytu:

Kredyt konsolidacyjny adresowany jest do osób fizycznych. Kredyt może być przeznaczony wyłącznie na spłatę następujących zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa;
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy ((przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze
 • własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki;
 • kredyt ratalny;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Załączniki:

   Informacja dla Kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie

  Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

 Dane uzupełniające do formularza informacyjnego kredytu hipotecznego

   Regulamin kredytu konsolidacyjnego

   Tabela opłat i prowizji

  Tabela oprocentowania produktów bankowych

  Wniosek o kredyt konsolidacyjny

   Wniosek o wcześniejszą spłatę

  Zaświadczenie o zarobkach 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.