Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub placówce banku,
 3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) transakcji płatniczych, w placówce banku lub za pomocą środków elektronicznego dostępu do rachunku, transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w banku przez posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
  1. wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  3. wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,
  4. wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich (uwaga: karta płatnicza wydana do PRP umożliwia dokonywanie transakcji wyłącznie w kraju i na terytorium krajów członkowskich EOG. Klient posiadający PRP nie może ubiegać się o kredyt w rachunku – kredyt odnawialny),
 4. W ramach PRP Klient w ciągu miesiąca posiada za darmo pakiet:
  1. 5 przelewów krajowych, w tym realizacja zlecenia stałego,
  2. 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do PRP z innych bankomatów niż bankomaty grupy BPS (od transakcji wykonanych poza pakietem 5 darmowych, Klient będzie ponosił opłaty zgodnie z Tabelą opłat)

Opłaty i Prowizje:

 • 0 zł - Otwarcie rachunku
 • 0 zł - Prowadzenie rachunku
 • 0 zł1 - Przelew internetowy
 • 0 zł1 - Przelew papierowy
 • 0 zł - Wydanie karty Visa PayWave
 • 0 zł - Obsługa karty Visa PayWave
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

Załączniki:

   Opłaty z tytułu usług związanych z Podstawowym rachunkiem płatniczym

   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek o dostęp do systemu eBS

   Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

   Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

   Wniosek o zawarcie umowy na Podstawowy rachunek płatniczy

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.