Rachunek oszczędnościowy HIT jest nowoczesnym i wygodnym rachunkiem oszczędnościowym służącym do przechowywania środków pieniężnych*.

Środki w każdej chwili są dla klienta dostępne do wypłaty bez utraty odsetek. Odsetki są dopisywane kwartalnie. Pierwsza minimalna wpłata wnoszona na rachunek HIT to jedynie 100 zł, a każda następna może być wnoszona w dowolnej wysokości. Wpłaty na rachunek mogą być wnoszone w nieograniczonej ilości w dowolnych kwotach przez każdą osobę a także mogą być przesyłane z innych rachunków bankowych. Osoba zainteresowana otwarciem rachunku oszczędnościowego HIT składa w Banku Spółdzielczym kartę danych identyfikacyjnych wraz z ewentualnymi dyspozycjami odnośnie udzielonych pełnomocnictw. Wypłata z rachunku dokonywana jest w placówkach banku na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty dokonanej przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Pierwsza wypłata w miesiącu z rachunku oszczędnościowego jest bezpłatna, natomiast za każdą następną Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Oferta:

Oprocentowanie do kwoty 25.000 zł 2,00%
Oprocentowanie nadwyżki ponad 25.001 zł do 100.000 zł 2,80%
Oprocentowanie nadwyżki ponad 100.001 zł 3,00%
Otwarcie rachunku 0 zł
Prowadzenie rachunku 0 zł
Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł
Kolejna wypłata w miesiącu 8 zł

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.