Polityka Informacyjna

Banku Spółdzielczego w Będzinie

 

§ 1.

1.Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Będzinie określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji.

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1) Strategię zarządzania ryzykiem;

2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, tj.: kredytowym, płynności, stopy procentowej, operacyjnym, braku zgodności;

3) zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami tj. polityki kredytowej (w tym zabezpieczeń), polityki bezpieczeństwa, polityki kapitałowej, polityki informacyjnej, polityki zgodności;

4) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka;

5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

6) opis procesu szacowania oraz oceny kapitału wewnętrznego;

7) Zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.

8) Informacje o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z rekomendacją „M”) oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości

9) Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

3. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu i weryfikacji przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane Klientom w formie papierowej w miejscu wykonywania czynności przez Bank, tj.

w Centrali Banku w Będzinie, ul. Modrzejowska 73 w pokoju nr 104 w godzinach od 10.00 do 11.00

w Oddziale w Bobrownikach w godzinach od 10.00 do 11.00

w Oddziale w Psarach w godzinach od 10.00 do 11.00

§ 2.

1. Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.

2. Przeglądu przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku dokonuje w okresach rocznych Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

3. Przegląd poddawany jest audytowi przez Stanowisko kontroli wewnętrznej i audytu.

4. Zespół zarządzania ryzykami i analiz, uwzględniając między innymi wyniki audytu, przygotowuje propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej Banku.

5. Weryfikację Polityki informacyjnej Banku może również przeprowadzić, na podstawie oddzielnie zawartej umowy zlecenia, merytoryczna komórka Banku Zrzeszającego.

6. Zespół zarządzania ryzykami i analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, przygotowaną zgodnie z ust. 2-4 lub ust. 5.

7. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku dokonują weryfikacji Polityki informacyjnej, w tym rodzajów informacji opisanych w § 1 ust. 2, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym, w drodze uchwały.

8. Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku

§ 3.

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Będzinie stanowiąca załącznik do niniejszej Instrukcji.

 


 

 

 

 

Załącznik do „Polityki informacyjnej

Banku Spółdzielczego w Będzinie"

 

 

Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji

dotyczących adekwatności kapitałowej

 

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. W celu wdrożenia zapisów Nowej Umowy Kapitałowej Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie, zwanego dalej „Bankiem” wprowadza Instrukcję sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zwaną w dalszej części „Instrukcją”.

2. Instrukcja zawiera zakres i metody ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku, zgodnie z art. 111a Prawa bankowego oraz Uchwałą Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłoszeniu.

§ 2.

Niniejsza Instrukcja określa w szczególności:

1. wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym;

2. zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w pkt. 1.

 

2. Podstawowe definicje

§ 3.

Użyte w niniejszej Instrukcji określenia oznaczają:

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Będzinie;

2. ICAAP – Proces Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego;

3. Polityka Informacyjna – ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dokument regulujący terminy, zasady zatwierdzania i weryfikacji oraz formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także zakres informacji podlegających ogłaszaniu;

4. kapitał wewnętrzny – oszacowana przez Bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka;

5. fundusze własne – wartość obliczona zgodnie z art. 127 ustawy Prawo bankowe;

6. Filar I NUK – część NUK określająca minimalne wymogi kapitałowe banków na pokrycie podstawowych rodzajów ryzyka związanych z działalnością bankową;

7. Filar II NUK – część NUK odnosząca się do istnienia w Banku rzetelnych zasad zarządzania i kontroli wewnętrznej, podejmowania przez Bank działań w celu oceny ich adekwatności kapitałowej w stosunku do wszystkich istotnych ponoszonych przez Bank rodzajów ryzyka;

8. NUK – Nowa Umowa Kapitałowa.

9. miejsce wykonywania czynności – placówki operacyjne (handlowe), Banku;

10. jednostki organizacyjne – elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala i Oddziały;

11. komórki organizacyjne – wewnętrzne elementy struktury jednostek organizacyjnych. W Banku komórkami organizacyjnymi są: wydziały, zespoły, stanowiska pracy, Punkty Kasowe;

12. Centrala - jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie Banku w Będzinie, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku;

13. Oddział – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podlegającą Centrali, odpowiedzialną za działalność sprzedażową prowadzoną na terenie swojego działania. W Oddziale komórkami organizacyjnymi są: stanowiska pracy i punkty kasowe.

 

3. Zasady ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej

§ 4.

Bank jest zobowiązany do ogłaszania w miejscu wykonywania czynności, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, informacji na temat dostępu klientów do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

§ 5.

Zakres, miejsce i zasady dostępu do informacji, o których mowa w § 4, określone są w Polityce informacyjnej Banku.

§ 6.

Polityka informacyjna określa w szczególności:

1. zakres ogłaszanych informacji (na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr 385/2008 KNF);

2. częstotliwość – raz w roku w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, tj. Zebranie Przedstawicieli;

3. formę i miejsce - każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek udostępnienia w miejscu określonym w Polityce informacyjnej, ogólnie dostępnym dla klientów Banku informacji o których mowa w pkt. 1;

4. zasady zatwierdzania i weryfikowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

§ 7.

Każda jednostka organizacyjna ma obowiązek wywiesić Politykę informacyjną na tablicy ogłoszeń.

§ 8.

1. Projekt Polityki informacyjnej Banku przygotowuje Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Zarząd Banku.

3. Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.

§ 9.

1. Na podstawie Polityki informacyjnej Zespół zarządzania ryzykami i analiz opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 11, muszą być udostępnione klientom najpóźniej w terminie 30 dni od zatwierdzenia danych przez Zebranie Przedstawicieli.

3. Kierownicy Oddziałów mają obowiązek udostępnić informacje, o których mowa w ust. 1 w sposób określony w Polityce informacyjnej Banku.

§ 10.

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:

1. kompleksowość, przedstawiająca aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością Banku;

2. przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku;

3. wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji;

4. porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków;

5. istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

§ 11.

1. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, ujawniane w okresach rocznych dla wszystkich obszarów działania Banku w formie papierowej w Monitorze Spółdzielczym łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku, składane są w Wydawnictwie Monitora Spółdzielczego nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Przedstawicieli sprawozdania finansowego jeżeli taki wymóg obowiązuje.

§ 12.

1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne, chronione lub nieistotne.

2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

3. Zarząd podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną, chronioną lub nieistotną.

 

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 13.

W procesie ujawniania informacji, których zakres zawiera Polityka informacyjna Banku uczestniczą:

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające wyniki finansowe Banku, w tym współczynnik wypłacalności;

2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca Politykę informacyjną oraz zakres ujawnianych informacji. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją Polityki informacyjnej Banku;

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowo-księgowych;

4. Informacje dotyczące zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka sporządzają właściwe komórki merytoryczne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka występującymi w działalności Banku.

5. Informacje z zakresu funduszy własnych Banku sporządzane są przez Zespół finansowo- księgowy.

6. Informacje z zakresu ryzyka kredytowego, Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

7. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku, informacje z zakresu ryzyka stopy procentowej oraz informacje z zakresu ryzyka operacyjnego sporządzane są przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

8. Informacje, o których mowa w ust. 4-5 przekazywane są do Zespołu Zarządzania ryzykami i analiz w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku przez Zebranie Przedstawicieli.

9. Wszystkie dane o charakterze ilościowym, które mogą być zweryfikowane z danymi wynikającymi z rocznego sprawozdania finansowego Banku podlegają sprawdzeniu przez Zespół Zarządzania ryzykami i analiz.

10. Zespół Zarządzania ryzykami i analiz odpowiedzialny jest za opracowanie na podstawie cząstkowych informacji przekazanych przez właściwe komórki merytoryczne kompleksowej informacji podlegającej ujawnieniom.

11. Zespół Zarządzania ryzykami i analiz, w terminie do 30-go dnia od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku przez Zebranie Przedstawicieli przedkłada informację do zatwierdzenia przez Zarząd Banku.

12. Zatwierdzoną przez Zarząd Banku informację podlegającą ujawnieniu, Zespół zarządzania ryzykami i analiz udostępnia Klientom w formie i miejscu określonym w Polityce Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Będzinie.

13. Kierownicy Oddziałów są odpowiedzialni za udostępnienie informacji określonych w Polityce informacyjnej klientom w kierowanych jednostkach organizacyjnych.

§ 14.

1. Kontrolę przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku przeprowadza Stanowisko kontroli wewnętrznej i audytu .

2.Bank może zlecić realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną, w tym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Bankowi Zrzeszającemu na podstawie odrębnie zawartych umów.

 

5. Zakres ujawnianych informacji o charakterze ilościowym i jakościowym

§ 15.

1. Bank ujawnia w zakresie celów i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmujące:

1) Strategię zarządzania poszczególnymi ryzykami;

2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, tj.: kredytowym, płynności, stopy procentowej, operacyjnym, braku zgodności;

3) zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami tj. polityki kredytowej (w tymzabezpieczeń), polityki bezpieczeństwa, polityki kapitałowej, polityki informacyjnej, polityki zgodności;

4) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka;

5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

6) opis procesu szacowania oraz oceny kapitału wewnętrznego.

7) zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku

8) Informacje o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z rekomendacją „M”) oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości

9) Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 opracowywane są przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz oraz raportowane w okresach rocznych do Zarządu i Rady Nadzorczej – w terminie do 30 czerwca każdego roku.

§ 16.

1. W odniesieniu do funduszy własnych Bank ujawnia następujące informacje:

1) podstawowe informacje, dotyczące głównych właściwości i warunków odnoszących się do wszystkich pozycji i składników funduszy własnych;

2) suma funduszy własnych oraz wartość poszczególnych składników i pomniejszeń funduszy podstawowych i uzupełniających określonych w art. 127 ustawy Prawo bankowe i uchwale nr 381/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie funduszy własnych banków;

3) współczynnik wypłacalności – łączny oraz w podziale na poszczególne ryzyka.

§ 17.

1. W zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 128 Prawa bankowego Bank ujawnia następujące informacje:

1) kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji;

2) kwota minimalnych wymogów kapitałowych łącznie oraz oddzielnie dla każdego rodzaju ryzyka: ryzyka kredytowego, przekroczenia progu koncentracji kapitałowej, przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz ryzyka operacyjnego.

§ 18.

1. W zakresie ryzyka kredytowego Bank ujawnia następujące informacje:

1) definicje należności zagrożonych i przeterminowanych;

2) opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wartości i rezerw;

3) łączna kwota ekspozycji według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych), bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego.

4) uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji zagrożonych, obejmujące:

a) opis rodzajów korekt wartości i rezerw,

b) salda początkowe,

c) kwoty umorzeń należności w ciężar odpisów w danym okresie,

d) kwoty odpisów albo rozwiązań na szacowane prawdopodobne straty na ekspozycjach w danym okresie, wszelkie inne korekty, w tym korekty dotyczące połączeń podmiotów, przejęć i zbycia podmiotów zależnych oraz przemieszczeń pomiędzy grupami odpisów i rezerw,

e) salda końcowe, przy czym korekty wartości i kwoty odzyskane zaliczone bezpośrednio do rachunku zysków i strat powinny być ogłoszone oddzielnie.

§ 19.

W zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej Bank ogłasza:

1. informacje dotyczące charakteru ryzyka stopy procentowej, podstawowe założenia oraz częstotliwości pomiaru ryzyka stopy procentowej. Ponadto Bank prezentuje wpływ ryzyka stopy procentowej na zmianę wyniku finansowego (scenariusze szokowe – zgodnie z przyjętą w Banku metodyką pomiaru ryzyka stopy procentowej)

§ 20.

W zakresie ryzyka operacyjnego: Bank ujawnia ogólne wymagania dotyczące sprawozdawczości jakościowej oraz dodatkowo

informacje dotyczące opisu stosowanych metod wyliczania wymogu kapitałowego. Informacje o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z rekomendacją „M”) oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości Informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku

 

6. Postanowienia końcowe

§ 21.

Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani są do zapoznania się oraz realizowania zadań w zakresie

określonym w niniejszej Instrukcji.

§ 22.

Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zarządu Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.