Rachunek Rodzinny to konto do szczególnych zadań. Służy do wszelkiego rodzaju rozliczeń socjalnych. Konto może założyć jedynie osoba fizyczna, która otrzymuje świadczenia, takie jak:

 • program 500+
 • zasiłki rodzinne z dodatkami
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekunów
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłki z pomocy społecznej.

i inne świadczenia niepodlegające egzekucji.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na Rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.

Do założenia Rachunku rodzinnego potrzebny jest numer rachunku bankowego instytucji wypłacającej wskazane wyżej świadczenia. Przed zawarciem umowy z bankiem należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego.

Opłaty i Prowizje:

 • 0 zł - Otwarcie rachunku
 • 0 zł - Prowadzenie rachunku
 • 0 zł - Wydanie karty Visa PayWave
 • 0 zł - Obsługa karty Visa PayWave

 

Załączniki:

  Opłaty z tytułu usług związanych z Rachunkiem Rodzinnym

   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek o dostęp do systemu eBS

   Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

   Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.