Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS/Euro-FATCA) Bank Spółdzielczy w Będzinie ma obowiązek ustalenia rezydencji podatkowej klientów i wymiany tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe (w tym Banki) mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Co to jest CRS?
CRS jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. W związku z wymogami CRS Klienci obowiązani są do przedkładania na żądanie Banków odpowiednich dokumentów i oświadczeń, które będą zawierały następujące dane:

Osoba fizyczna
(w tym prowadząca działalność gospodarczą)
Podmioty prawne
Imię i Nazwisko Nazwa
Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres siedziby (w tym kraj)
Miejscowość i kraj urodzenia Kraj/Kraje rezydencji podatkowej
Data urodzenia Status podmiotu
Numer i  seria dokumentu tożsamości Dane osoby kontrolującej-dane osoby fizycznej (beneficjent rzeczywisty)
Kraj/Kraje rezydencji podatkowej Numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN (NIP)
Numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN (NIP)  

Jakie informacje będziemy przekazywać?
Kiedy Bank Spółdzielczy w Będzinie ustali, ze rachunek prowadzony przez klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, przekaże następujące informacje do polskich organów podatkowych:

  • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
  • państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany z powodu co najmniej jednej osoby kontrolującej, będącej osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
  • numer rachunku,
  • saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
  • w zakresie rachunków depozytowych - łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
  • w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych - łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Bank Spółdzielczy w Będzinie jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS/Euro-FATCA prosimy o skontaktowanie się z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Będzinie lub pod nr telefonów:
(32) 267-20-02
(32) 267-20-04
(32) 267-20-05
(32) 267-20-06
(32) 267-20-07

Załączniki:

  Oświadczenie - Osoba Fizyczna

  Oświadczenie - Klient Instytucjonalny

  Oświadczenie - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.