Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

 1. Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:
  1. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytu do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta;
  2. posiada zdolność kredytową;
  3. wywiązuję się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował lub współpracuje.
 2. Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy.
 3. Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Załączniki:

   Analiza ryzyk ESG

   Informacje finansowe inwestycji

   Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

   Kwestionariusz osobisty

   Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Uproszczona księgowość

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Rolnik

   Oświadczenie - Monitoring realizacji inwestycji przedsięwzięcia deweloperskiego

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

   Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

   Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

   Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek kredytowy - Wspólnota Mieszkaniowa

  Wniosek kredytowy

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.