Kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie.

Kredyt jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

  1. bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
  2. zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy,
  3. jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług,
  4. terminowych rozliczeń z tytułu podatków.

Załączniki:

   Analiza ryzyk ESG

   Informacje finansowe inwestycji

   Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

   Kwestionariusz osobisty

   Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Uproszczona księgowość

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Rolnik

   Oświadczenie - Monitoring realizacji inwestycji przedsięwzięcia deweloperskiego

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

   Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek kredytowy

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.