Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres, co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań.

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie konkretnych bieżących zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 60 dni.

Kredyt płatniczy nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego.

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Załączniki:

   Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

   Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

   Tabela opłat i prowizji

  Wniosek kredytowy

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.