Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany. Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych w zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.

Środki własne nie mogą wynikać z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku. Kredytobiorca musi zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować je przed uruchomieniem kredytu.

Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.

Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane maksymalnie na okres do 10 lat.

 

Załączniki:

   Analiza ryzyk ESG

   Informacje finansowe inwestycji

   Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

   Kwestionariusz osobisty

   Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Uproszczona księgowość

   Oświadczenie - Aktualizacja danych Rolnik

   Oświadczenie - Monitoring realizacji inwestycji przedsięwzięcia deweloperskiego

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

   Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

   Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

   Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

   Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek kredytowy - Wspólnoty Mieszkaniowe

   Wniosek kredytowy

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.