PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Co wprowadzi dyrektywa PSD2?

Pojawi się nowy rodzaj usługodawców na rynku usług płatniczych, podmioty finansowe określane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług:

  • Account Information Service (AIS) to usługi dostępu do informacji na rachunkach bankowych dająca klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów
  • Payment Initiation Service (PIS) to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. TPP, po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, będzie mogło realizować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej wykonaniu

Zostanie wprowadzone również tzw. silne uwierzytelnienie klienta – aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia – np. jednocześnie za pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych.


Zabronione zostaną dodatkowe opłaty za płatność konsumencką kartą płatniczą (z wyjątkiem wciąż dozwolonego pobierania surcharge za użycie kart biznesowych) Jednocześnie odpowiedzialność konsumenta za nieautoryzowane transakcje obniża się z dzisiejszych EUR 150 do EUR 50.


Informacje dla dostawców usług (TPP)


Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera link:

Portal PSD2 BS Będzin

Raport dostępności API PSD2

  API PSD Bankowość Internetowa
Raportowany
kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

14.09.2019-13.12.2019 99,91% 0,09% 99,66% 0,34%
14.12.2019-13.03.2020 100,00% 0,00% 99,65% 0,35%
14.03.2020-13.06.2020 100,00% 0,00% 99,87% 0,13%
14.06.2020-13.09.2020  100,00%  0,00% 99,83% 0,17%
14.09.2020-13.12.2020  100,00%  0,00% 99,83% 0,17%
14.12.2020-13.03.2021  100,00%  0,00% 97,90% 2,10%
14.03.2021-13.06.2021  99,89%  0,11% 99,54% 0,46%
14.06.2021-13.09.2021 100,00% 0,00% 99,92% 0,08%
14.09.2021-13.12.2021 100,00% 0,00% 99,58% 0,42%
14.12.2021-13.03.2022 100,00% 0,00% 99,72% 0,28%
14.03.2022-13.06.2022 100,00% 0,00% 99,77% 0,23%

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.