Z kart historii Banku

W 1928 – 1939 Spółdzielnia Kredytowa „Jedność”

Historia Naszego Banku rozpoczyna się w 1928 roku, a dokładniej z dniem 30 kwietnia, kiedy to został złożony wniosek do Wydziału Rejestru Handlowego Sądu okręgowego w Sosnowcu o wpis do Rejestru. 9 maja 1928 roku tenże Sąd pod numerem 255 zarejestrował w dziale RS firmę pod nazwą Spółdzielnia Kredytowa „Jedność” z nieograniczoną odpowiedzialnością w Grodźcu koło Będzina, starostwo będzińskie, województwo kieleckie.

1939-1945 lata okupacji

W czasie okupacji hitlerowskiej okupant anulował wszelkie pełnomocnictwa i przejął całkowitą kontrolę nad Spółdzielnią.

1946-1950 ponowne narodziny i odbudowa

Gdy po wyzwoleniu przystąpiono do reaktywowania Spółdzielni kredytowej Jedność trudno było odnaleźć dokumenty. Jednak na podstawie odnalezionej niekompletnej dokumentacji Sąd Okręgowy w Sosnowcu najpierw w dniu 16 kwietnia 1947r. wykreślił a w lutym 1948r. ponownie wpisał Spółdzielnię do Rejestru.

1950-1960 Gminna Kasa Spółdzielcza (GKS) i Kasa Spółdzielcza

25 czerwca 1950r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółdzielni uchwalono zmianę nazwy na Gminna Kasa Spółdzielcza w Będzinie, którą zarejestrowano 11 listopada 1950r. GKS w Będzinie zrzeszała w 1950r. 514 członków posiadających 93 tys. zł funduszu udziałowego, 3 tys. zł funduszu udziałowego, 4 tys. zł wkładów oszczędnościowych.

16 września 1953 GKS w Będzinie przejmuje agendy od GKS w Katowicach zwiększając teren działania o Katowice, Chorzów, Mysłowice, Szopienice, Siemianowice, Rudę Śląską, Brzezinkę i Michałkowice.

W 1956r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Będzinie zostaje przemianowana na mocy zarządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956r. na Kasę Spółdzielczą.

1961-1975 Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo-pożyczkowa

W dniu 30 kwietnia 1961r. Walne Zgromadzenie uchwaliło nową nazwę spółdzielni. Z dotychczasowej Gminnej Kasy Spółdzielczej przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo-pożyczkowa.

W 1963r. udziały członkowskie osiągnęły wielkość 153 842,50 zł, a oszczędności 1 178 213,59 zł.

1975-1978 Bank Spółdzielczy w Będzinie

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o prawie bankowym powołała do życia z dniem 1. lipca 1975r. Bank Gospodarki Żywnościowej. Powstał on z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Banku Rolnego. Zgodnie z

Ustawą spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe zostały przemianowane na banki spółdzielcze.

Fakt powiązania banków spółdzielczych z bankiem państwowo-spółdzielczym jakim był BGŻ ograniczał w znacznym stopniu prowadzenie pełnej działalności statutowej (tzw. okres nakazowo rozdzielczy).

16 października 1968r. po wcześniej odbytych Walnych Zgromadzeniach nastąpiło połączenie banku w Psarach i Wojkowicach. Bankiem przejmującym był Bank Spółdzielczy w Będzinie.

Złote gody

Pomimo wspomnianych reorganizacji i zmieniających się zasad działania, Bank w 50. rocznicę prowadzenia działalności zakończył rok z korzystnym wynikiem finansowym.

Bank w 1978r. liczył 4 385 członków. Fundusz udziałowy wynosił 1 387 269,00 zł. Radzie przewodniczył Tadeusz Bąbski, a prezesem Zarządu był Franciszek Hadryś.

1979-1993

W latach 1979-1993 Bank mimo wielu utrudnień i ograniczeń skutecznie rozwijał swoją działalność w granicach zmieniających się podstaw prawnych, trudności lokalowych i organizacyjnych.

W 1980r. nastąpiła zmiana Zarządu Banku. Rada odwołała Prezesa Włodzimierza Jurczyka i pozostałych Członków Zarządu powołując na Prezesa Ryszarda Olszewskiego i nowych Członków. Dyrektorem Banku była Irena Kapałka.

24 maja 1983r. na podstawie nowego Prawa Bankowego z dnia 26 lutego 1982r. i Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Będzinie uchwaliło nowy statut.

W 1985r. Zarząd Banku nabył budynek od Cechy Rzemiosł Różnych na nową siedzibę Banku. Była to pierwsza własna siedziba.

W styczniu 1989r. po uchwaleniu przez Sejm kolejnej Ustawy Prawo Bankowe, która stanowiła, że Bank Spółdzielczy jest Spółdzielnią i w zakresie nieuregulowanym Ustawą działa zgodnie z prawem spółdzielczym, tym samym zniosła państwowo-spółdzielczą strukturę jaką narzucał BGŻ, banki spółdzielcze mogły utworzyć własną regionalną strukturę.

4 grudnia 1992r. Bank Spółdzielczy w Będzinie zawarł umowę Zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim we Wrocławiu odchodząc od struktury BGŻ.

W 1992r. Bank rozpoczął modernizację budynku przy ulicy B. Joselewicza 8a w Będzinie, dostosowując pomieszczenia, wygląd i wyposażenie do wymogów czasów. Zakupiono i wdrożono najnowocześniejszy program operacyjny ZORBA działający na platformie Unixowej i sprzęcie ICL.

W styczniu 1993r. uruchomiono placówkę w Wojkowicach przy ulicy Plaka.

1994 -2003 Dekada budowy sieci placówek

W 1994r. Bank wdrożył nową wersję programu operacyjnego ZORBA 2000. Pomimo modernizacji budynku, po której nastąpiła poprawa warunków obsługi Klientów, z czasem problemem okazała się zbyt mała powierzchnia w stosunku do przyrastającej liczby klientów i pracowników. Zarząd i Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu Ryszarda Olszewskiego podjęła Uchwałę o nabyciu działki przy ulicy Modrzejowskiej pod budowę nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Będzinie.

W 1997r. przyjęto projekt koncepcyjny, a w 1998r. opracowano projekt i dokumentację przez firmę ARTOP Jolanty i Marka Zemła.

4 maja 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Zamkowe

1 czerwca 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Warpie

15 czerwca 1999r. oddano plac budowy pod powstającą siedzibę wykonawcy firmie REALBUD LTD.

1 lipca 1999r. otwarcie nowej placówki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu

11 października 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Syberka

15 maja 2000r. otwarcie nowej placówki w Będzinie – Grodźcu

1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Milowicach

1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Czeladzi – Piaskach

1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Czeladzi (osiedle 35-lecia)

1 czerwca 2001r. otwarcie nowej placówki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie

1 sierpnia 2001r. odbiór I części inwestycji 800 m2 przy ulicy Modrzejowskiej w Będzinie i przekazanie do użytkowania najemcy tj. Prokuraturze Okręgowej w Katowicach na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Będzinie

1 grudnia 2001r. przeniesienie obsługi Banku z ulicy Joselewicza do nowej siedziby przy ulicy Modrzejowskiej 73 w Będzinie

13 maja 2002r. otwarcie placówki w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej

10 czerwca 2002r. wdrożenie nowego programu bankowego Comnet Bank firmy Wonlok SA w centrali Banku i wszystkich jego placówkach

11 października 2003r. obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Będzinie

W latach 1998 – 2008 Bank osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. Podwojone zostają fundusze własne Banku, potrojona suma bilansowa. Rozbudowana została sieć placówek, pozyskano nowych strategicznych Klientów – Spółdzielnie Mieszkaniowe.

2003 – 2008

W latach 2003 - 2008 Bank Spółdzielczy w Będzinie dalej prowadzi swoją statutową działalność rozszerzając ofertę o nowe produkty. Rozwija bazę obsługi Klientów o nowe placówki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Augustynika dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowej „Metalurg” oraz na ulicy Tysiąclecia dla obsługi MZBM Dąbrowa Górnicza i ponad 200 wspólnot mieszkaniowych.

1 czerwca 2008r. Bank wdraża kolejny system operacyjny, który pozwala sprostać nie tylko nowym wymaganiom sprawozdawczo-księgowym, ale pozwala również na obsługę nowoczesnych produktów bankowych za pomocą internetu i telefonii komórkowej.

2008 – 2013

Zakup działki i poszerzenie parkingu przy ulicy Modrzejowskiej.

Likwidacja dwóch placówek przy Powiatowych Urzędach Pracy w Będzinie i Sosnowcu.

Uruchomienie dwóch nowych placówek przy ulicach Kisielewskiego i Gwiezdnej dla pełnej obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu-Zagórzu.

Rozwinięcie sieci bankomatów:

  • 2009r. – uruchomienie bankomatów w Grodźcu i przy oddziałach w Psarach i Bobrowniach
  • 2010r. – uruchomienie bankomatów w placówce w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa i w Będzinie na osiedlu Warpie
  • 2011r. – uruchomienie bankomatów w Czeladzi, przy ulicy 35-lecia PRL, w sklepach sieci Biedronka na osiedlach Syberka, Zamkowe i Ksawera
  • 2013r. – uruchomienie bankomatów w placówce w Sosnowcu przy ul. Kaplicznej, w sklepach sieci Biedronka w Sosnowcu przy ulicach Kalinowa, Lenartowicza, Zwycięstwa, w Wojkowicach przy ul. Morcinka, w Będzinie – Grodźcu przy ul. ZBOWiD, w
  • Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego

Przeniesienie placówki z ul. Tysiąclecia na ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

Podsumowanie

W okresie ostatniego 10-lecia nastąpiło dalsze umocnienie siły kapitałowej. Suma bilansowa wzrosła o 131%. Fundusze własne wzrosły o 172%. Obligo kredytowe z kwoty 16 293 tys. zł wzrosło do 54 076 tys. zł. Powyższe efekty Bank uzyskał zachowując wskaźnik wypłacalności na poziomie powyżej 14%. Osiągane wyniki pozwalały na rok roczne wypłaty dywidendy od 10 do 15 % wartości posiadanych udziałów.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.