Na podstawie § 35 ust. 6 i 7 Statutu Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie uprzejmie informuje Członków Banku o Zebraniu Grup Członkowskich, które odbędą się:

Zebranie Grupy Członkowskiej „Będzin” w dniu 28 marca 2023r. godz. 11:30 - I termin, godz. 11:45 - II termin,
w siedzibie Banku Spółdzielczego w Będzinie ul. Modrzejowska 73 sali konferencyjnej (IV piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu wyborów Przedstawicieli Członków BS Będzin na Zebranie Przedstawicieli Członków.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawiciela Członków w Grupie Członkowskiej Będzin i przeprowadzenie wyborów uzupełniających na kadencję obejmującą lata 2023 – 2026.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2022 r.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.
 10. Dyskusja.
 11. Zgłaszanie wniosków i postulatów.
 12. Zakończenie zabrania.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Bobrowniki” w dniu 21 marca 2023 r. godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin,
w Urzędzie Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8 w sali sesyjnej;

Zebranie Grupy Członkowskiej „Psary” w dniu 27 marca 2023 r. godz. 11:00 I termin, godz. 11:15 II termin,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2;

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.
 7. Dyskusja.
 8. Zgłaszanie wniosków i postulatów.
 9. Zakończenie zabrania.

Informujemy, że do grupy członkowskiej:
    • „Będzin” należą Członkowie, którzy deklarację przystąpienia na członka złożyli w Centrali BS Będzin.
    • „Bobrowniki” – Członkowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia w Oddziale BS w Bobrownikach.
    • „Psary” – Członkowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia w Oddziale BS w Psarach.

za Zarząd
Prezes Zarządu
Ryszard Olszewski


ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA CZYNNEGO UDZIAŁU W ZEBRANIU SWOJEJ GRUPY

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.