W związku z Rekomendacją KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji internetowych, w trakcie dokonywania płatności kartą w Internecie Bank Spółdzielczy w Będzinie wprowadza nową funkcjonalność w postaci zabezpieczenia 3D Secure.

3D Secure, jest to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na podany w Banku numer telefonu komórkowego, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji, dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji internetowych.

Od dnia 01 lutego 2015r. aby dokonać transakcji kartą w Internecie konieczne jest aktywowanie zabezpieczenia 3D Secure.

Posiadacz rachunku zobowiązany jest podać w Banku aktualny numer telefonu komórkowego oraz ustalić własny limit transakcji internetowych. Standardowo Bank ustawił ten limit na poziomie wartości limitu określonego we wniosku o kartę dla transakcji bezgotówkowych. Limit ten w każdym czasie mogą Państwo zmienić za pośrednictwem placówki Banku.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure na portalu kartowym należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku BPS (+48 86 215 50 00), w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło niezbędne przy pierwszym zalogowaniu się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 01 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmienić kod PIN,
  • zastrzec kartę.

W związku z powyższym, zmianie uległa treść „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Będzinie” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem użytkownika po portalu kartowym "Kartosfera"

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.